S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Tel: Pondelok - Piatok  9.00h - 16.00h  +421 949 850 323,  +421 908 644 133


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou XTREME s.r.o. Vyšné Ružbachy 287, 06502 Vyšné Ružbachy         

 • DIČ: 2022677492
 • IČ DPH: SK2022677492 podľa §4
 • IČO: 44 368 917
 • Sídlo: Vyšné Ružbachy 287, 06502 Vyšné Ružbachy
 • Dátum vzniku: 11.septembra 2008, Zapísaná na okresnom súde Prešov, oddiel. Sro, vložka číslo: 20624/P
 • email: xtremekoi@xtremekoi.sk,
 • mobil: 0908644133, 0949850323

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru

(ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.xtremekoi.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.xtremekoi.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou XTREME s.r.o.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 • 3.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  • a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • 3.2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese xtremekoi@xtremekoi.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár na vrátenie tovaru. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti XTREME s.r.o, a to osobne v kamennej predajni alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou XTREME s.r.o, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti XTREME s.r.o s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • 3.3 Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva). Prípadné vrátenie platby alebo akontácie uhradenej zákazníkom na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy. V prípade storna tovaru, ktorý bol financovaný prostredníctvom splátkového predaja, je zákazník povinný predložiť jeho splátkovú zmluvu alebo faktúru a zároveň je preukázať svoju totožnosť.
 • 3.4 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
 • 3.5 Spoločnosť XTREME s.r.o sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.
 • 3.6 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  • b)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
  • c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  • d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
  • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  • f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  • g) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, (najmä zaslaním e-mailu alebo SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník pred začatím poskytovania elektronického obsahu vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

   Za elektronický obsah sa na účely týchto VOP považujú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty. Pri poskytovaní elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči (napr. vo forme zaslania aktivačného kľúča, prihlasovacieho kódu a pod.) zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že od okamihu poskytnutia elektronického obsahu na e-mail alebo formou SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke stráca nárok na odstúpenie od zmluvy a súhlasí s poskytnutím tohto obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • 3.7 Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 • 3.8 Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi XTREME s.r.o a zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany zákazníka k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.
 • 3.9 V prípade tovaru, pri použití ktorého si Zákazník zaregistroval/vytvoril osobné konto (e-mailová adresa a/alebo obdobný účet užívateľa) a/alebo nastavil pre dotknutý tovar heslo, je Zákazník pred uplatnením jeho práva na odstúpenie od príslušnej kúpnej zmluvy povinný zrušiť/odstrániť obmedzenie prístupu k obsahu zariadenia heslom a súčasne odhlásiť sa z uvedeného konta resp. takéto konto Zákazníka zrušiť a pokiaľ je to možné, uviesť dotknuté zariadenie do pôvodného stavu. V prípade, že Zákazník pred uplatnením jeho nároku na odstúpenie nedodrží povinnosti podľa tohto bodu, Zákazník zodpovedá spoločnosti XTREME s.r.o. za zníženie hodnoty dotknutého tovaru spočívajúcej v nemožnosti resp. v obmedzení nakladať s týmto tovarom po jeho vrátení ako s plne funkčným (bez obmedzenia jeho akosti/vlastností charakterestických pre jeho použitie).

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

XTREMEKOI

Oravská 24

Poprad 05801

 

4. Cenové podmienky

4.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%


4.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 5


4.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

 

5. Poštovné a balné

5.1 Spoločnosť XTREME s.r.o si balné neúčtuje.


5.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po započítaní všetkých zliav a to nasledovne:

objednávka do 130 Eur

 • osobný odber  0 Eur
 • Packeta balík do 4kg – 4 Eur
 • Packeta balík od 4,01kg do 9 kg 5 Eur
 • kuriér do 10kg – 5,8 Eur
 • kuriér od 10,01kg do 20kg – 6,8 Eur
 • kuriér od 20,01kg do 30kg – 7,8 Eur
 • kuriér od 30,01kg do 40kg – 9 Eur
 • kuriér od 40,01kg – 10 Eur
 • pri objednávke nad 130 Eur je poštovné zdarma (neplatí pri nadrozmerných a ťažkých tovaroch, geotextília v rolke, jazierkova fólia ...)

5.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.


5.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

6. Podmienky a možnosť platby za tovar

6.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti XTREME s.r.o uvedeného v mailovej notifikácií.

6.2 Uhradením dobierky (dobierka príplatok 0 Euro)

 

6.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 

6.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

7. Dodacie podmienky

7.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

7.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

7.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

7.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti XTREME s.r.o po vzájomnej dohode.

 

7.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

7.6 Tovar dodávame výlučne na územie Slovenskej republiky.

 

7.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

8.1 Záruka pre spotrebiteľa trvá 2 roky na nový tovar

Ak ste spotrebiteľ, zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku na tovar.

Záruka začína plynúť dňom nákupu. Pre bezplatný servis musí tovar v rámci záruky spĺňať podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne.

8.2 Darčeky a výhry bez záruky

Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.

8.3 Použitý tovar má záruku 1 rok

Ak si kúpite zlacnený tovar, ktorý bol používaný, napríklad predvádzací model, záručná doba je len 1 rok, ak záručný list výrobcu dotknutého výrobku nestanovuje inak. Ak si kúpite tovar zlacnený kvôli nejakej poruche, záruka sa nevzťahuje na túto poruchu.

8.4 Pokladničný doklad a tovar

Na reklamáciu vám stačí pokladničný doklad o kúpe tovaru alebo faktúra. Na reklamovanie tovaru treba priniesť tovar, pokiaľ možno so skompletizovaným príslušenstvom.

8.5 Maximum na vybavenie reklamácie je 30 dní

Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po prijatí tovaru na reklamáciu. Ak to povaha tovaru dovoľuje, vybavíme reklamáciu priamo v predajni. Tovary ako sú čerpadlá, osvetlenie a tovary zo sieťovým pripojením zasielame na posúdenie do autorizovaných servisov.

8.6 Záruka sa predĺži o čas záručnej opravy

Čas záruky sa vám predlžuje o čas, kedy je tovar v servise na záručnej oprave. To znamená, že ak ste spotrebiteľ a kúpili ste tovar napr. 1. 12. 2014, záruka by mala trvať do 31. 11. 2016. Ak bude záručná oprava tovaru trvať napríklad 14 dní, tak vaša záruka na tovar bude predĺžená do 14. 12. 2016. Dĺžka záručnej opravy sa počíta odo dňa, kedy odovzdáte tovar na záručnú opravu v predajni, do doby, kedy vám bolo oznámené jej vybavenie SMS správou alebo listom s výzvou na prevzatie.

8.7 O oprave vás informujeme

O ukončení reklamácie vás informujeme SMS správou, e-mailom alebo listom najneskôr 30 dní od prijatia tovaru na reklamáciu.

8.8 Opakované poruchy a výmena tovaru

Zákon určuje, kedy dostanete za pokazený tovar nový, alebo vám vrátime peniaze. Sú to 2 prípady:

 • • Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Pozor, musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
 • • Väčší počet porúch, ktoré sa vyskytli na zariadení v záručnej dobe súčasne. Za väčší počet porúch sa považujú najmenej tri rôzne poruchy, pričom každá z nich samostatne bráni v riadnom používaní zariadenia.

Ak vám pri reklamovaní vymeníme tovar za nový, začína na ňom plynúť nová záručná doba odo dňa, keď si ho prevezmete.

Reklamačný poriadok

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese: XTREMEKOI, ul: Oravská 24, Poprad 05801

 

9 .Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania zákazníckych osobných údajov je spoločnosť XTREME  s.r.o, so sídlom Vyšné Ružbachy 287, 06502 Vyšné Ružbachy IČO:44368917, DIČ:2022677492, IČ DPH: SK2022677492,  11. septembra 2008, Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.20624/P

V prípade potreby je spoločnosť možné kontaktovať telefonicky na čísle +421 908644133, 949850323, písomne na adrese XTREME s.r.o. Oravská 24, 058 01 Poprad , alebo e-mailom xtremekoi@xtremekoi.sk

 

Rozsah spracovaných osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby boli postačujúce na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, pričom plníme zákonné povinnosti, a zároveň tak chránime naše oprávnené záujmy. Okrem osobných údajov našich zákazníkov spracúvame tiež osobné údaje aj našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Kategórie osobných údajov zákazníka, ktoré spracúvame:

 • Základné údaje:
  • meno a priezvisko
  • adresa bydliska
 • Kontaktné údaje:
  • e-mail
  • telefónne číslo
  • kontaktná adresa
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb:
  • produkty, ktoré si u nás zákazník zakúpil
  • produkty, ktoré zvažuje nakúpiť
  • informácie o využívaní nášho eshopu
  • informácie o využívaní newslettera a pod.
  • zapájanie sa do súťaží
  • záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu so zákazníkom v elektronickej, alebo písomnej podobe
  • transakčné údaje, predovšetkým informácie o zákazníckych platbách a platobných metódach

 

Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodanie nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr s daňovými dokladmi, evidenciu platieb, či odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Zákaznícke osobné údaje spracúvame tiež na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 

 Právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, v prípade ak:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a kupujúci je zmluvnou stranou, alebo nás požiadal o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • je spracúvanie osobných údajov kupujúceho nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme, a tým je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • alebo nám kupujúci udelil svoj súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku zákazníckym potrebám a očakávaniam.

 

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdni znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

 

Doba uschovávania osobných údajov

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme zákaznícke údaje spracúvať do doby, než zákazník svoj súhlas neodvolá, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme osobné údaje kupujúceho spracúvať, pokiaľ nebude spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme mu mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. Čo sa týka Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod. môže ísť o lehotu aj 10 rokov.

 

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

Pri spracúvaní osobných údajov zákazníka sme pripravení vykonávať jeho práva.

 • Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke www.xtremekoi.sk v časti "Zmena údajov".
 • Kupujúci má právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť to, na aký účel sú spracúvané, kto je príjemcom jeho osobných údajov, a aká je doba ich spracúvania.
 • Kupujúci má právo na opravu, pokiaľ sú jeho osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás telefonicky, alebo e-mailom, a my ich opravíme.
 • Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Pokiaľ sú osobné údaje kupujúceho spracúvané na základe súhlasu, má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Kupujúci má právo na obmedzenie spracúvania, a pokiaľ si to želá, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Kupujúci má právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistí, alebo si myslí, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s jeho právami.
 • Kupujúci má právo na prenosnosť údajov, a teda ak si želá preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme mu ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Kupujúci má takisto právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Ako a kde môže zákazník uplatniť svoje práva

Zákazník môže svoje práva uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 908644133 alebo +421 949850323, písomne na adrese XTREME s.r.o. Oravská 24, 058 01 Poprad , alebo e-mailom xtremekoi@xtremekoi.sk

Na každú takúto žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme o tom, ako aj o konkrétnych dôvodoch zákazníka informovať.

V prípade, že pôjde o zjavne neodôvodnenú, alebo opakovanú žiadosť, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 11. 2017.

Zľavový a vernostný bodový systém xtemekoi.sk

Našou snahou je držať ceny produktov v priaznivých cenových hladinách pre všetkých zákazníkov. Vážime si však vernosť, a preto poskytujeme našim verným zákazníkom a užívateľom vernostné zľavy na nákup v našom e-shope www.xtremekoi.sk.

Ako to funguje?

Zľavový systém: zľava 3% - 5% z nákupu

Vytvorením registrácie pred ukončením objednávky, automaticky získavate zľavu vo výške 3% z ceny nákupu a to aj vrátane tovaru ktorý je práve v akcii. Následne Vám systém odošle prihlasovacie údaje pre Vaše novo vytvorené konto. Pri pravidelných nákupoch je zľava prehodnotená a upravená na výšku 5% z ceny nákupu. 

Bodový systém:

Získané Body sa automaticky pripočítavajú za každú uhradenú (a nevrátenú) objednávku z nášho e-shopu www.xtremekoi.sk  v pomere 1 euro = 1 bod. Príklad: (ak ste vytvorili nákup v hodnote 100€ získavate 100 bodov.) Body môžete využiť pri nasledujúcej objednávke alebo pre úhradu dopravných nákladov. Objednávka pre uplatnenenie bodov musí presahovať sumu 20€.

Výška zľavy a stav bodového konta sa zobrazuje na hornej lište pri prihlásení na našom e-shope www.xtremekoi.sk

 

Jazierko Pečovská Nová Ves

08.06.2023

Realizácia 2013

Koi kapor variety, generačný strom

08.06.2023

Koi kapor je vyšľachtený z divokej formy kapra, ktorý sa od nášho domáceho líši tvarom a farbou tela....

Štartovanie jazierka v jari

26.03.2023

Príprava jazierka pred spustením filtračného systému Jar pomaly klope na dvere a mnohý z Vás už pomýšľajú...

Jazierko Tatranská Štrba

01.03.2023

Realizácia 2016

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MGNjNTgx